Varainsiirtovero

Mikä on varainsiirtovero

Varainsiirtoverotus koskee osakkeen, arvopaperin tai kiinteistön kauppaa. Varainsiirtovero tulee aina ostajan maksettavaksi. Asuntojen ja kiinteistöyhtiöiden varainsiirtoverotus nousi vuoden 2013 maaliskuun alussa 2 prosenttiin, kun arvopapereiden varainsiirtovero pysyi samana. Kiinteistöjen varainsiirtovero on neljä prosenttia ja arvopapereiden 1,6 prosenttia. Arvopaperipörssissä tapahtuva arvopaperikauppa on vapautettu varainsiirtoverosta.

varainsiirtovero

Varainsiirtoverotukseen liittyviä helpotuksia on esimerkiksi alle 40 –vuotiaalle ensiasunnon ostajalle. Muuten varainsiirtovero on asuntokaupassa 1.3.2013 lähtien kaksi prosenttia kauppahinnasta. 1.3 lähtien kauppahintaan ja varainsiirtoveron alaisuuteen alettiin lukea myös osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiön lainoista. Luovutushetkeksi katsotaan hetki jolloin luovutussopimus allekirjoitetaan eli helpommin sanoen luovutushetki on kaupantekohetki. Varainsiirtovero on maksettava verohallinnolle kahden kuukauden kuluessa kaupanteosta tai muuten siitä alkaa mennä viivästyskorkoja, joiden määrä on vuonna 2014 7,5% ja veronlisäyksen vähimmäismäärä on kolme euroa.

Saat lisää tietoa wikipediasta http://fi.wikipedia.org/wiki/Varainsiirtovero

Varainsiirtoveron määrän laskeminen

Ostajan on siis itse laskettava kauppaan kuuluvan varainsiirtoveron määrä ja huolehtia sen tilittämisestä verohallinnolle. Ilmoittamiseen on aina käytettävä verohallinnon lomaketta. Kun ilmoitusta tehdään on hyvä olla kuitti veron suorittamisesta, sekä kauppakirja tai muunlainen luovutussopimus.

Mikäli kyseessä on arvopapereiden vaihto, tulee tehtyä käytännössä kaksi luovutusta. Kummankin osapuolen, jotka luovuttavat ja saavat arvopapereita, täytyy tehdä erikseen varainsiirtoveron tilitys verohallinnolle. Varainsiirtoveroilmoitus on aina muistettava tehdä.

Varainsiirtoveroa maksetaan siis osakkeista, arvopapereista ja kiinteistökaupoista. Verotus on riippuvainen siitä mitä ostetaan. Arvopapereiden varainsiirtovero on 1,6%, asunto-osakkeiden ja kiinteistöyhtiöiden varainsiirtovero on 2% ja kiinteistöjen varainsiirtovero on 4%. Arvopaperikauppa joka tapahtuu arvopaperipörssissä on vapautettu varainsiirtoverosta. Alle 40 –vuotias ensiasunnon ostaja on vapautettu varainsiirtoveron maksamisesta.

Varainsiirtovero tulee ostajan maksettavaksi ja se on maksettava verohallinnolle kahden kuukauden kuluessa kaupasta, muuten siitä alkaa kertyä viivästyskorkoja jotka ovat minimissään kolme euroa ja muuten vuonna 2014 7,5 prosenttia. Samalla kun tilitetään varainsiirtovero on myös tehtävä ilmoitus verohallinnolle lomakkeella, josta käy ilmi mistä varainsiirtoveroa maksetaan.

Siirry lukemaan lisää tietoa sivuille http://www.varainsiirtovero.com

Ulosotto

Mikä on ulosotto

Ulosotto otetaan käyttöön jos muuten ei ole saatu sovittua minkäänlaista maksusuunnitelmaa velallisen kanssa. Tavallisimmin ulosotossa ulosmitataan rahasaatavia. Ennen kuin ulosotto voidaan laittaa käytäntöön, on oikeudenkäynnissä tutkittava velkojan saatavien oikeellisuus ja samalla määrätään velallisen maksuvelvollisuudesta. Ulosotto laitetaan täytäntöön jos velallinen ei vapaaehtoisesti ala suorittamaan maksuja.

ulosotto

 

Mitä ulosotto koskee

Kun rahasaatavat ovat menneet ulosottoon, on pääsääntöisesti ulosmitattava määrä yksi kolmasosa. Samalla tavalla kuin palkasta voidaan ulosmitata yksi kolmasosa, voidaan myös eläkkeestä, työttömyyskorvauksesta ja äitiyspäivärahasta suorittaa ulosotto. Ulosoton määrä lasketaan nettotuloista. Sosiaaliavustuksia ei voi ulosmitata eli asumistukea ja lapsilisiä ei voi ulosmitata.

Wikipediasta saat lisää tietoa http://fi.wikipedia.org/wiki/Ulosotto

Kun ulosotto suoritetaan, on otettava huomioon myös ulosmitattavan perhesuhteet ja se että heille täytyy jättää niin kutsuttu suojaosuus. Kun suojaosuutta lasketaan, otetaan huomioon velallisen elatuksen varassa oleva avio- tai avopuoliso ja samassa taloudessa asuvat omat ja puolison alaikäiset lapset ja ottolapset. Puolisoksi lasketaan aviopuoliso, toista sukupuolta oleva avopuoliso ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet. Mikäli puolisolla tai lapsilla on omia tuloja, jotka ylittävät 669 euron suojaosuuden kuukaudessa, heitä ei oleta huomioon suojaosuutta laskettaessa.

Ulosoton käytäntöön laitto

Kun ulosotto laitetaan täytäntöön, velalliselle tehdään aina ennakkoilmoitus, joka sisältää tiedot velasta, suojaosuudesta ja ulosmittauksesta. Mikäli ennakkoilmoituksen tiedot ovat virheellisiä tai velallinen haluaa esimerkiksi maksaa velan pois, tulee tässä tilanteessa ottaa yhteyttä asiaa hoitavaan kihlakunnanulosottomieheen.

Ulosotto korko maksetaan samassa yhteydessä kuin muukin ulosmitattava rahamäärä. Tässä tapauksessa käytössä ovat normaalit suojaosuusmäärät. Ulosoton suojaosuus tarkoittaa perittävälle henkilölle minimissään jätettävää summaa palkasta. Velallisen suojaosuus on vuonna 2014 22,59 euroa päivässä ja siihen lisätään 8,11 euroa jokaista elätettävää henkilöä kohden. Velallisen elatuksen varassa olevat henkilöt käyvät ilmi maksukiellossa, jonka ulosottoviranomainen on lähettänyt palkan tai muun tulon maksajalle. Suojaosuus on sidonnainen kansaneläkeindeksin muutoksiin.

Jatka lukemista osoitteessa http://ulosotto.org

Lahjavero

Mikä on lahjavero

Lahjavero on vero jota lahjansaajan täytyy maksaa mikäli samalta henkilöltä saatujen lahjojen arvo ylittää 4000 euroa kolmen vuoden aikana. Lahjavero siis kertyy jokaiselta lahjanantajalta erikseen. Esimerkiksi asunto-osakkeita ei voi antaa lahjana, sillä niitä ei voi lahjoittaa pelkästään tiettyä euromääräistä suuruutta. Tässä vaihtoehtoina on lahjoittaa se kokonaan tai jakaa se murto-osin.

lahjavero

Mikäli kyseessä on ennakkoperintö eli tavallista suurempi lahja, se on mahdollista silloin kun kyseessä on rintaperillinen. Myöhemmin ennakkoperintä otetaan huomioon kun tarkastellaan lahjanantajan perinnönjakoa ja se voi pienentää ennakkoperinnön saajan osuutta. Ennakkoperinnöstä on maksettava lahjaveroa samalla tavalla kuin yli 4000 euron lahjoista. Myös vakuutuskorvaukset lasketaan lahjaverotukseen. Tässä tilanteessa raja on kuitenkin verottomana 8500 euroa. Vakuutuskorvauksiin lasketaan kaikilta vakuutuksen antajilta saadut korvaukset. Vakuutuskorvaus verotetaan kuten muutkin lahjat.

Jatka lukemista täällä http://fi.wikipedia.org/wiki/Verosuunnittelu

Lahjaveron kiertäminen

Lahjaveroa ei myöskään pysty kiertämään myymällä esimerkiksi asuntoa liian alhaiseen kauppahintaan. Liian alhainen kauppahinta voidaan katsoa että se on lahja. Kaupanhinnan on oltava yli 75 prosenttia omaisuuden todellisesta arvosta, jotta sitä ei luokitella liian alhaiseksi. Mikäli kauppahinta jää alle 75 prosenttia esimerkiksi isän tyttärellensä myymässä asunnossa, tulee tyttärelle maksettavaksi erotuksen määrästä lahjaveroa. Eli käyvän arvon ja sovitun kauppahinnan välinen ero on lahja. Jos kauppahinta kuitenkin olisi yli 75 prosenttia ei lahjaveroa määrättäisi.

Kun tarkastellaan lainan ja lahjan eroa, voidaan lainaa pitää lahjana olosuhteissa, kun varoja ei ole ollut missään vaiheessa tarkoitus maksaa takaisin. Lainatapauksissa lainasta tulee vaatia lyhennyssuunnitelma ja lyhennysten toteutuminen on tarvittaessa pystyttävä todistamaan verohallinnolle. Lainan määrän ja lyhennyssuunnitelman tulee olla realistiset kun tarkastellaan velallisen maksukykyä. Jos lainan lyhennys tapahtuu kolmen vuoden välein annettavilla verovapailla lahjoilla, katsotaan nämä usein lahjoiksi. Alaikäiselle annettu rahallinen laina katsotaan aina lahjaksi, sillä alaikäisellä ei voi olla tuloja joilla lainaa voisi lyhentää.

Lue lisää tietoa http://www.lahjavero.fi

Kotitalousvähennys

Mikä on kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys piiriin kuuluvat kotitalous- ja hoitotyöt, asunnon kunnossapitotyöt sekä tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden asennukset. Kotitalousvähennyksiin ei kuitenkaan voi laittaa näihin töihin liittyviä matkakuluja tai tarvikkeita. Tehtäessä esimerkiksi keittiöremonttia, on kotitalousvähennys mahdollista hakea riippumatta siitä, palkataanko työntekijä itse vai ostetaanko työ yritykseltä tai yrittäjältä. Kun työ ostetaan yritykseltä tai yrittäjältä, täytyy yrityksen kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tämän voi helposti tarkistaa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän julkisesta tietopalvelusta www.ytj.fi osoitteesta.

kotitalousvähennys

 

Kotitalousvähennyksen laskeminen

Kotitalousvähennys laskutapa on riippuvainen siitä, onko työstä maksettu palkkaa työntekijälle vai maksetaanko korvaus yritykselle laskua vastaan. Mikäli työ on ostettu kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvalta ennakkoperintärekisterissä olevalta yritykseltä, silloin on mahdollista vähentää 45 prosenttia arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Mikäli henkilö on palkattu työsuhteeseen, saa vähentää 15 prosenttia maksamasta palkasta sekä palkanmaksuun liittyvät sivukulut.

Jatka lukemista täällä http://fi.wikipedia.org/wiki/Kotitalousv%C3%A4hennys

Kotitalousvähennyksen määrä

Kotitalousvähennys maksimimäärä on 2400€ ja se on henkilökohtainen. Kun kyseessä on pariskunta, tämä tarkoittaa että puolisot voivat saada yhteensä 4800€ vähennyksen. Vähennyksissä on omavastuu, joka on 100 euroa vuodessa. Yritykselle maksettavan korvauksen täytyy olla yli 223 euroa, jotta omavastuu ylittyisi. Jos pariskunnan molemmat osapuolet hakevat kotitalousvähennyksiä, molempien osuuksista vähennetään omavastuu osa erikseen. Vähennyksiä voi saada pelkästä työosuudesta, tarvikkeet ja matkakulut eivät tähän sisälly.

Kotitalousvähennys enimmäismäärä ja omavastuu pysyvät aina samana, riippumatta onko palvelu ostettu yritykseltä vai onko työhön palkattu työntekijä. Vähennys myönnetään työkorvauksen, palkan tai palkan sivukulujen maksuvuonna, eli mikäli sivukulut ja palkka maksetaan eri vuosina, myös vähennys jakautuu kahdelle eri vuodelle.

Kotitalousvähennys maksetaan sille henkilölle joka maksaa työn. Kotitalousvähennys maksetaan verojen yhteydessä. Yksinkertaisesti niin että veroja tarvitsee maksaa sen verran vähemmän kun veroa ilman kotitalousvähennystä. Erillistä rahasuoritusta ei siis tule. Kotitalousvähennys myönnetään pelkästään työosuuksista, eikä matkakuluja ja tarvikkeita voi laittaa vähennyksien piiriin.

Siirry lukemaan lisää tietoa sivuille http://www.kotitalousvahennys.info

Kilometrikorvaus

Mikä on kilometrikorvaus

Kilometrikorvaus on korvaus minkä voi saada jos työn aikana joutuu käyttämään omaa autoa. Verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärä on vuoden 2014 alusta 43 senttiä / kilometri. Kilometrikorvauksen laskeminen on helppoa, sillä kilometrien määrä kerrotaan 0,43 eurolla ja näin saadaan kilometrikorvauksen määrä.

43 senttiä / kilometri ei ole ainoa kilometrikorvaus jota voidaan maksaa. Voi olla ettei työnantaja halua maksaa kilometrikorvauksia lainkaan tai hän haluaa maksaa niitä vähemmän tai ehkä vielä jossain tapauksissa enemmän. 43 senttiä kilometrikorvausta on siis maksimimäärä mitä työntekijälle voidaan maksaa verovapaasti. Kilometrikorvauksista on hyvä sopia työnantajan kanssa etukäteen ja tehdä niistä merkintä työsopimukseen.

kilometrikorvaus

Mistä kilometrikorvaus maksetaan

43 senttiä kilometriä kohden on siis maksimi määrä mitä työnantaja voi maksaa työntekijälle kilometrikorvausta verottomasti. Kilometrikorvauksia maksetaan ainoastaan työaikana esimerkiksi työpaikalta asiakkaan luokse. Kodin ja työpaikan väliset matkat eivät kuulu kilometrikorvauksen piiriin, vaan asunnon ja työpaikan väliset kulkumatkat voi jokainen työntekijä vähentää omassa verotuksessaan halvimman kulkuvälineen mukaan.

Jos kyydissä on muita, on kilometrikorvauksen määrä suurempi. Tämä tarkoittaa 3 sentin korotusta kilometriä kohden aina yhtä matkustajaa kuskin lisäksi.  Myös kilometrikorvauksissa on omavastuu, joka on 600 euroa. Kilometrikorvauksien yläraja on 7000 euroa. Kun matkakuluja ilmoitetaan, tulee ne ilmoittaa vähentämättä 600 euron omavastuuta, eli kun ilmoitetaan ottamatta omavastuuta pois, voidaan ilmoittaa 7600 euroon asti matkakuluja.

Lue lisää wikipediasta http://fi.wikipedia.org/wiki/Kilometrikorvaus

Matkakulut vaikuttavat verotuksen lopputulokseen. Matkakulut vähennetään aina ansiotuloista, ei suoraan veroista. Tällä tavalla verotettava ansiotulo vähenee matkakulujen omavastuuosuuden 600 euron ylittävän määrän verran. Matkakuluista saadaan siis veroprosentin mukainen hyöty. Suuntaa antavana veroprosenttina voi pitää verokortin veroprosenttia. Veroprosentti muodostuu valtion verotuksessa progressiivisen asteikon mukaan, kunnallisverotuksessa kotikunnan veroprosentin mukaan johon kuuluu lisäksi kirkollisveroprosentti ja sairaanhoito- ja päivärahamaksu.

Jatka lukemista www.kilometrikorvaus.net

Arvonlisävero

Arvonlisävero on toiselta nimeltään Suomen kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Näin ollen kuluttajan ei tarvitse huolehtia arvonlisäveron maksamisesta, sillä se on sisältyneenä hintaan. Myyjä siis perii veron myynnin yhteydessä ja huolehtii sen tilittämisestä valtiolle. Myyjistä kaikki jotka harjoittavat liiketoimintana tavaroiden tai palveluiden myyntiä tai vuokrausta ovat arvonlisäverovelvollisia.

arvonlisävero

Mikä on arvonlisävero

Arvonlisävero sisältyy jokaiseen kuluttajan ostamaan palveluun tai tuotteeseen. Sitä maksetaan joka kerta kun tavara tai palvelu myydään. Vero on tarkoitettu kuluttajan maksettavaksi. Suomessa on yleisesti kolme verokantaa. 24, 14 ja 10 prosenttia. Useimmat tavarat ja palvelut menevät verokantaan 24%, elintarvikkeet ja ravintolapalvelut menevät verokantaan 14% ja muun muassa kirjat, pääsyliput ja lääkkeet menevät verokantaan 10%.

Koska arvonlisävero sisältyy aina ostettavan tuotteet hintaan, ovat kaupassa myytävät tuotteet arvonlisäverollisia, eli ne sisältävät veron. Myyjät eivät erikseen ilmoita tuotteiden hintoja kaupassa verottomina plus vero. Tämä vain hämäisi kuluttajaa. Tästä syystä siis myös myyjän on muistettava ilmoittaa tuotteissa arvonlisäverollinen hinta. Myyjän on kuitenkin aina annettava ostajalle lasku, josta näkyy kuinka paljon arvonlisävero on ollut. Vuoden 2014 alusta kaikista ostoksista tulee antaa asiakkaalle kuitti, josta käy ilmi kuka palvelun myy, paljonko se maksaa ja mikä on veron osuus.

Jatka lukemista Wikipediassa http://fi.wikipedia.org/wiki/Arvonlis%C3%A4vero

Miten arvonlisävero toimii

Kun arvonlisävero nousee, näkyy se hinnoissa niin yrittäjälle, kuin kuluttajalle. Suomen valtiolle arvonlisäverot ovat suuri tulonlähde, kuitenkin niitä nostamalla kuluttajat eivät ole enää niin halukkaita ostamaan aikaisemmin tarvitsemiin tuotteita niiden ollessa kalliimpia. Kun arvonlisävero nousee, tarkoittaa se käytännössä sitä että yrittäjät siirtävät noususta aiheutuvat kulut suoraan asiakkaiden hintoihin.

Käytännössä arvonlisävero on osa kuluttajan ostamaa palvelua tai tuotetta. Kuluttajan ei tarvitse miettiä erikseen tuotteen arvonlisäveroa. Joka kerta kun kuluttaja ostaa tuotteet, myyjä tilittää saadun arvonlisäveron valtiolle. Suomessa verokantoja on kolme kappaletta: 24, 14 ja 10 prosenttia. Useimmat tavarat ja palvelut ovat verokantaa 24%, elintarvikkeet ja ravintolapalvelut ovat verokantaa 14% ja muun muassa kirjat, pääsyliput ja lääkkeet ovat verokantaa 10%.

Jatka tiedon hakemista osoitteessa www.arvonlisavero.com

Sivuston tarkoitus – vinkit verotukseen, vähennyksiin ja korvauksiin

Hei, Tässä artikkelissa puhumme hieman tämän sivuston tulevasta sisällöstä. Saat tietysti vinkkejä siitä katsomalla sivuston nimeä. Tavoiteenamme on auttaa sinua asioiden parissa, joita lähes jokainen meistä joutuu käsittelemään jossain vaiheessa elämää. Sitä kuitenkin tapahtuu sen verran harvemmin, että helposti tulee tilanteita milloin tarvitaan lisää tietoa tai uutta päivitettyä tietoa aiheesta.

Käydään tässä artikkelissa nopeasti läpi eri aiheesta, joista tulemme puhumaan. Tässä yksi esimerkki. Voit lukea lisää tietoa esimerkiksi kotitalousvähennykseen liittyen tästä wikipedian artikkelista http://fi.wikipedia.org/wiki/Kotitalousv%C3%A4hennys.

Yksi aiheemme on siis kotitalousvähennykseen liittyvät asiat. Muita aiheita ovat  kilometrikorvaus, lahjavero ja varainsiirtovero. Kerromme näistä mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja tarjoten hyviä lähteitä sekä lisätiedon lähteitä, jotta saisit mahdollisimman kattavan kuvan aina jokaisesta aiheesta.

Muista, että voit aina jättää kysymyksiä ja kommentteja sekä täydentäviä ajatuksia näistä aiheista. Se tapahtuu helposti sähköpostilla tai kommentoimalla artikkelia. Kaikki kysymykset ovat sallittuja. Pyrimme etsimään sinulle aina vastauksen sinua kiinnostavaan aiheeseen.

Tällä sivustolla käydään läpi esimerkiksi kuinka kilometrikorvaus toimii Suomessa, millaisista summista sen kanssa puhutaan ja miten sitä haetaan. Tämä asia on monille työelämästä tuttu juttu ja varsin tärkeä sellainen. Useille ihmisille se on varsin merkittävä tekijä, kun puhutaan palkasta. Sen takia asiaa ei voi ottaa liian kevyesti.

Toinen merkittävä juttu on Suomessa käytössä oleva verotus lahjoja koskien. Tämä on tärkeää tietää varsinkin, jos haluat suunnitella perinnön antamista hieman ennakkoon ja tottakai aina jos olet antamassa arvokkaampia lahjoja. Samaan syssyyn voidaan myös puhua varainsiirtoverotuksesta, mikä on tärkeää ymmärtää kun tehdään isompia hankintoja.

lahjavero